ÜRÜNLER
Ana Sayfa / Ürünler / E-DEFTER
E-DEFTER

E-Defter Nedir?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve / veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür. Format ve standartları http://ww.edefter.gov.tr  internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir. Mevcut durumda elektronik «YevmiyeDefteri» ve «Defter-i Kebir» ile ilgili format ve standartlar belirlenmiştir.

E-Defter Avantajları

 • Defter basım masrafı yok,

 • Noter onay masrafı yok,

 • Aylık/yıllık E-Defter onaylama masrafı yok,

 • Aylık/yıllık E-Defter arşiv masrafı yok,

 • Defter bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşma kaygısı yok.

E-Defter Çözümümüz

 • ERP/Muhasebe sisteminden gelen E-Defter datalarının E-Defter çevirmeden önce, ön izlemesini yapma.

 • Oluşturulan defterleri listeleme, görüntüleme ekranları.

 • Kesinleşen E-Defter kayıtlarını ayrı bir ekranda görüntüleme.

 • İndirilecek ve yüklenecek berat dosyalarını listeleme,indirme, yükleme.

 • Onaylı defter ve beratların arşivlenmesi.

 • Muhasebeci bilgilerinin ayarlanması.

 • Mali dönemlerin ayarlanması.

 • Yetkilendirme.

 • Onay mekanizması ve onay hiyerarşisi.

 • Zaman damgası ile damgalanma.

 • Arşivleme

Erken uyarı sistemi; Yasal süreler içerisinde bildirim yapılması gerekli E-Defterler yasal süre bitmeden önce ilgili kullanıcılara mail bildirimi yapılır.


Satın almak için bize ulaşın:

Tel:0546 632 70 19

Tel:0532 247 96 19

Tel:0549 202 00 01

Kimler E-Defter Kullanmak Zorunda?

421 numaralı “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” uyarınca, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıdaki mükellef gruplarına, mali mühür sahip olma, E-Defter tutma ve E-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

(a)2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

(b)6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

(c)Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. (a)bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren,(b)2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir

Örnek 1: (A) A.Ş. 2015 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatını aşmıştır. Bu durumda (A) A.Ş.’nin 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Örnek 2:1/7/XXXX-30/6/XXXX özel hesap dönemine tabi (B) Ltd. Şti. 30/6/2016 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatına ulaşmış bulunmaktadır. Bu durumda (B) Ltd. Şti.’nin, 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak, kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi (31/10/2016) izleyen özel hesap döneminin başlangıcı olan 1/7/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Örnek 3: A.Ş. ÖTV I sayılı listedeki mallara ilişkin teslim faaliyetinde bulunması sebebiyle EPDK’dan 5/5/2012 tarihinde lisans almıştır. Buna göre, bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan (C) A.Ş.’nin 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Neden EDM Defter?

 

 1. Deftere işlenen kayıtların doğruluğunun geriye dönük %100 garanti edilmesi,
 2. Tüm muhasebe programlarına entegre, özelleştirilebilir süreç ve onay yönetimi,
 3. Defter kayıtlarının geldiği kaynağa otomatik ulaşabilme imkanı,
 4. Kayıtların 3. kişilerce görüntülenmesini engelleyen, 3DS şifreleme teknolojisi ile güvenli arşivleme,
 5. İsteğe bağlı olarak E-Defter kayıtlarını EDM Bulut sisteminde arşivleyebilme imkanı,
 6. Defter kayıtları arasında Tam Metin Arama özelliği ile arama yapabilme,
 7. İleri düzey raporlama

 

Endüstri 4.0
Bize Ulaşın
0 (216) 328 98 85
0 (216) 612 91 88
info@as-aybilgisayar.com
Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cad. No:8 Kat: 3 D:7 Ümraniye / İSTANBUL