BLOG
Ana Sayfa / Blog / 1 Haziran ve 1 Temmuz e-uygulamalara geçiş zorunluluk tablosu
07 NİS

1 Haziran ve 1 Temmuz e-uygulamalara geçiş zorunluluk tablosu

Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 1 Haziran ve 1 Temmuz e-uygulamalara geçiş zorunluluk tablosu

e-Fatura Uygulaması Uygulamaya Geçiş Tarihi
5 Milyon TLve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) şartını2018 veya 2019hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2020tarihinden itibaren(2020veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap döneminiizleyen yılınyedinci ayının başındanitibaren)
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılıliste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli(III) sayılı listekapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini2019 yılındagerçekleştirenler 1/7/2020tarihinden itibaren (2020veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayıizleyen dördüncü ayınbaşından itibaren)
Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1/7/2020tarihine kadar (2020veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler iseişe başlama tarihinden itibaren3 ay içinde)
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlereÖZEL FATURAile yapılanbavul ticareti kapsamındakisatışlar dahil) veyolcu beraberi eşya ihracı(Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017tarihinden itibaren (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından1/7/2020tarihinden itibaren)e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
e-Arşiv Fatura Uygulaması Uygulamaya Geçiş Tarihi
1/7/2020tarihinden itibarene-Fatura uygulamasına dahil olanlar 1/7/2020tarihinden itibaren
e-İrsaliye Uygulaması Uygulamaya Geçiş Tarihi
1-e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanve2018 veya müteakip hesap dönemleribrüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı)25 Milyon TLve üzeri olan mükellefler. 1/7/2020tarihine kadar
2-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedekimalların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler. Elektrik, doğalgaz, petrol üreticileri,dağıtıcıları ve bayileri. Benzin istasyonları dahil. 1/7/2020tarihine kadar
3-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedekimalların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler. Tütün mamülleri, alkollü içecek ve kolalı gazozların üretici, ithalatçı, bayilerini e dağıtıcılarını kapsamaktadır. 1/7/2020tarihine kadar
4- 3213 sayılıMaden Kanunukapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifıkası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler. Yer kabuğunda ve su kaynaklarında bulunan petrol, doğalgaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madenlerdir. Altın, gümüş, elmas, uranyum, kum, çakıl, kömür, mermer, granit bu kapsamda yer almaktadır. 1/7/2020tarihine kadar
5- 4634 sayılıŞeker Kanununun2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (beyaz şeker) imalini gerçekleştiren mükellefler. 1/7/2020tarihine kadar
6- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerdendemir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracıfaaliyetinde bulunan mükellefler. Demir veya çelikten eşya imal edenler, ithal ve ihraç edenler bu kapsamdadır. 1/7/2020tarihine kadar
7- Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulanGübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar. 1/7/2020tarihine kadar
e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Uygulamaya Geçiş Tarihi
Serbest meslek erbaplarından1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekteolanlar 1/6/2020tarihine kadar
Serbest meslek erbaplarından1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibarenfaaliyetine başlayacak olanlar işe başladıkları ayı izleyen3 üncü ayın sonunakadar
e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması Uygulamaya Geçiş Tarihi
e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerdenfaaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 1/7/2020tarihine kadar
e-Bilet Uygulaması Uygulamaya Geçiş Tarihi
Yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmeleri 1/7/2020tarihine kadar (1/7/2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayanlar, faaliyetlerine başladıkları ayı izleyendördüncü ayın başınakadar)

etiketler:

Endüstri 4.0
Bize Ulaşın
0 (216) 328 98 85
0 (216) 612 91 88
info@as-aybilgisayar.com
Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cad. No:8 Kat: 3 D:7 Ümraniye / İSTANBUL